Klauskite Svetainės medis  Miško Centras
Apie mus |Kontaktai |Klauskite |Mūsų straipsniai spaudoje |DUK
Svetainės medis

zurnalas miskai

misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras misko konsiltaciju centras
Mūsų straipsniai spaudoje
Miško Centras
Daugiau analizuokime ir diskutuokime

Irmantas Banevičius
Žurnalas "Miškai" 2011 m. vasaris.

"Visiems, kam rūpi miškas"
Panevėžio rajono savaitraštis "Tėvynė" 2011 m. vasario 5d.

Seime jau parengtas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Šiuo metu dėl jo šalyje aktyviai diskutuojama, skelbiami įvairūs kreipimaisi ir pareiškimai. Žurnalas taip pat įsitraukia į šią diskusiją ir kviečia skaitytojus joje aktyviai dalyvauti, siųsti redakcijai savo vertinimus, pareikšti nuomonę. Šiame numeryje pateikiame profesionalaus miškininko, VšĮ Miško savininkų konsultacijų centro direktoriaus Irmanto Banevičiaus minėto įstatymo pataisų vertinimus.

2 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas 
Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis, jeigu privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės plotas yra arba tampa mažesnis kaip 5 hektarai, išskyrus atvejus, kai:
1) padalijama bendraturčių valdoma privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė, jeigu šie sklypai buvo suformuoti atkuriant nuosavybės teises asmenims bendrosios nuosavybės teise pagal įstatymus, reglamentuojančius piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Šiuo atveju privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė gali būti padalyta į ne daugiau dalių, negu nurodyta sprendime dėl nuosavybės teisių atkūrimo;

Visiškai pritariu tokiam įstatymo pakeitimui. Dažnai tenka spręsti miško savininkų problemas, kai dėl vienų ar kitų priežasčių bendrasavininkiai nesutaria, ir vienas iš bendrasavininkių neturi realios galimybės parduoti savo turto ar net realiai juo naudotis, bet toks sklypo padalijimas turėtų būti leidžiamas tik tiems savininkams, taip pat jų paveldėtojams, kurie miško įsigijo atkūrus nuosavybę. Jei miško savininkas nusipirko mišką iš, tarkim, 3 savininkų, o vėliau jį perpardavė kitiems 3 bendrasavininkiams, jie neturėtų turėti teisės tokio miško dalinti. 

2) padalijama privati miško valda, kurioje yra žemės ūkio naudmenos, atidalijant šias žemės ūkio naudmenas. Šiuo atveju formuojami du – miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties – žemės sklypai, o suformuoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas negali būti mažesnis negu iki atidalijimo buvusios miško žemės plotas;

Pritariu. Miško savininkai taip pat susiduria su problemomis, jeigu nori parduoti dirbamą žemę ūkininkui arba mišką – miškininkaujantiems žmonėms.

3) padalijama privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė, kurioje yra iki 1995 m. sausio 1 d. pastatytas gyvenamasis namas arba gyvenamasis namas kartu su jo priklausiniais, arba kitos paskirties pastatas ar statinys, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atskiru nekilnojamojo turto objektu (pagrindiniu daiktu), formuojant atskirus žemės sklypus – miškų ūkio paskirties žemės sklypą ir kitos paskirties žemės sklypą, kuris formuojamas gyvenamajam namui ir jo priklausiniams arba kitos paskirties pastatui ar statiniui, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam atskiru nekilnojamojo turto objektu (pagrindiniu daiktu), eksploatuoti.“

Šį punktą suprantu taip: jei jau yra teisėtai pastatytas namas miške, tai ir reikėtų jam atidalyti pasodybinį sklypą ir 1995 m. sausio 1 d. čia niekuo dėta.

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„11 straipsnis. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis
1. Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės interesus:
1) valstybinės svarbos objektams įrengti;
2) inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti;
3) visuomeninės paskirties ir bendrojo viešojo naudojimo teritorijoms formuoti;
4) naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti, kai toje pačioje savivaldybėje nėra galimybės eksploatuoti šias iškasenas ne miško žemėje;
5) krašto apsaugos teritorijoms, skirtoms valstybės sienos apsaugai ir specialiems krašto apsaugos tikslams, formuoti;
6) atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijoms formuoti, kai nėra galimybės formuoti tokias teritorijas ne miško žemėje;
7) buvusioms sodyboms atstatyti privačioje miško žemėje; 

Pritariu šiam punktui, bet ir čia siūlyčiau tokią teisę suteikti tik tiems savininkams, taip pat jų paveldėtojams, kurie miško įsigijo atkūrus nuosavybę, tai yra tiems žmonėms ir jų vaikams ar vaikaičiams, kurių sodybos ten buvo ir jie pageidauja jas atkurti, o ne tiems, kurie mišką pirks, nes yra galimybė gražioje vietoje pasistatyti namą.

8) iki 0,2 hektaro žemės ploto namų valdoms formuoti privačiose miško valdose, kai nėra galimybės formuoti namų valdą ne miško žemėje. Šiuo atveju vienoje miško valdoje, parengiant detalųjį planą, gali būti formuojama viena namų valda, kai yra jai reikalinga inžinerinė infrastruktūra arba tokią infrastruktūrą galima įrengti nedarant žalos miškui.“

Šiam punktui nepritariu iš esmės.
Per šiuos 15 metų darbo su privačiais miško savininkais neteko susidurti su miško savininkų problemomis ir norais pastatyti miške buitines patalpas medkirčiams ar darbo priemonėms. O įsirengti poilsines, pavėsines nuo saulės ar lietaus, laužavietes išsidžiovinti niekas nedraudžia ir dabar. Tam nereikia keisti nei įstatymo, nei miško žemės paskirties. Maža to, jei sutiksite pavėsinėmis ir kitais rekreaciniais įrenginiais dalytis su visais, tai dar gausite ir ES paramą tų įrenginių statybai.
Matyt, vis dėlto šio punkto galutinis tikslas – gyvenamasis namas. Taigi pabandykime pamodeliuoti realią situaciją paėmę draugėn šio įstatymo projekto 4.3.1 ir 11.1.8 punktus. 3–5 ha miško valdą, priklausančią 5 bendrasavininkiams, pagal 4.3.1 punktą dalijame į 5 dalis ir penkiems skirtingiems savininkams pagal 11.1.8 punktą pastatę po namą gauname naują gyvenvietę miške.Tokių valdų mačiau ne vieną, ne dvi ir ne dešimt. Gal tai ir nieko blogo, bet aš esu miškininkas ir labiau linkęs miške miškininkauti, o ne vaikščioti po „naują“ kaimą. Be jokios abejonės, visi suprantame, kad tokios dalybos ir statybos pirmiausia prasidėtų pačiuose gražiausiuose, rekreaciniu požiūriu vertingiausiuose miškuose. Štai čia ir atsiranda „viešo intereso sąskaita tenkinami tik siauri privačių asmenų interesai“, todėl aš asmeniškai tokiai redakcijai, kokia yra pateikta, nepritariu, bet gerbiu ir kitas nuomones, todėl kviečiu visus daugiau analizuoti, mąstyti, diskutuoti, siūlyti, taisyti, taip pat mažiau pasiduoti emocijoms ir laidytis epitetais.

back   Atgal
 

 

www.miskocentras.lt

 

© Miško savininkų konsultacijų centras

Interneto svetainių kūrimas E-solution, Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo